Diakritiske tegn, spesialtegn og ikke-latinsk skrift

2020-07-03

Registering av diakritiske tegn, spesialtegn og ikke-latinsk skrift

Det finnes flere metoder for å taste inn tegn fra ikke-latinske alfabeter i Alma. Diakritiske tegn registreres direkte fra tastaturet når det er mulig. I noen tilfeller trenger man eget tastatur. Ved transkribering må mange bokstaver gjengis med spesialtegn, men fordi spesialtegnene ikke inngår i nasjonal rettskriving, finnes ikke alle nødvendige tegn på et samlet tastatur. Dette gjelder f.eks. tegnene: macron  ˉ  caron  ˇ  breve  ˘  cedille  ̧  ogonek  ˛ dobbel akutt aksent  ̋. Metoder for å skrive spesialtegn og tekst på andre språk:

For Windows:

  • Endre språkinnstilling på fysisk tastatur og ev. bruk skjermtastatur (On-screen keyboard). Fremgangsmåte avhenger av Windows-versjon.
  • En del spesialtegn har hurtigtaster, f.eks. for å skrive «©», tast «Alt+0169». Appen «Tegnkart» i Windows gir oversikt over tegnene og hvilke som har hurtigtaster. Bruk fonttypen Arial.
  • Unicode Input 2.1 er en nettleserutvidelse som tillater direkte inntasting av Unicode-koder i Alma. Når utvidelsen er installert kan man f.eks. taste inn «00a9» i Alma, klikke «Insert» for tegnet «©».

For Mac:

  • Skriv på et annet språk ved å endre inndatametode og ev. bruke tastaturvisning. Tastaturet «USA utvidet» inkluderer alle aktuelle diakritiske tegn. Se veiledning her: https://support.apple.com/no-no/guide/mac-help/mchlp1406/10.15/mac/10.15
  • For spesialtegn legg til tastaturet Unicode Hex Input. Dette gjør det mulig å bruke hurtigtaster for å skrive inn Unicode-symboler ved å holde alt-tasten nede og skrive den firesifrede Unicode-koden. Eks.: alt+0104 = Ą (Stor A med ogonek).

Aktuelle nettsteder for transkribering:

MARC21-felt 880 – opplysninger med alternativ skrift

880-feltet brukes til opplysninger med alternativ skrift i Alma. (I Metadata Editor: Edit->Add Alternate Graphic Representation. Hurtigtast Alt+F1).  I den bibliografiske posten er det 245, 246, 250, 264 og 490 som skal registreres med 880. Opplysninger i 1XX-felt bør fortrinnsvis hentes fra autoritetsregisteret BARE.

Registrering av dokumenter med andre skriftsystemer i Alma

Dokumenter med andre skriftsystemer registreres som tidligere i transkribert form. I følge RDA kreves det ikke skarpe klammer rundt transkripsjonene (RDA 1.4). Det er feltene 245, 246, 250, 264 (unntak hvis utgivelsessted er hentet utenfor dokumentet) og 490 som skal registreres i transkribert form. Øvrige metadata registreres på norsk.

Originalskrift i BARE-poster

Ved behov kan det også registreres originalskrift i autoritetsposter. Navneformen registreres da som se-henvisning i et 4xx-felt. Vi bruker ikke 880-felt i autoritetsposter.

Eksempel:

100 1# $$a Murakami, Haruki

400 1# $$a 村上, 春樹

Transkribering

De bibliografiske opplysningene transkriberes etter gjeldende regler.  BIBSYS-konsortiet benytter i hovedsak de samme transkripsjonene som Library of Congress. Tekstene finnes fritt tilgjengelig på internett og gjengir tabeller fra 1997-utgaven av ALA-LC, Romanization Tables: Transliteration Schemes for Non-Roman Scripts, godkjent av Library of Congress og American Library Association.

Arabisk: LC
Armensk: LC
Georgisk: LC
Gresk: LC
Hebraisk: LC
Japansk: LC
Kinesisk: Pinyin
Koreansk: LC
Persisk: LC

Kyrillisk

BIBSYS-konsortiet følger ISO-R9/, 2. utg. 1968 for kyrillisk.

Tabell 1 omfatter bare det russiske alfabetet og BIBSYS har ett avvik til denne tabellen:

tegn 22 skal i russisk translittereres som ch.

Tabell 2 omfatter alle de slavisk/kyrilliske alfabetene, inkludert det russiske. Avvik til russisk tegn 22 i tabell 1 er med. Dette tilsvarer tegn 35 i den slaviske tabellen. I tillegg til det russiske, fins det avvik til tegn i andre slaviske alfabeter.

Tabell 2, tegn 4 skal i ukrainsk og hviterussisk translittereres som h

Tabell 2, tegn 14 skal i ukrainsk translittereres som y

Tabell 2, tegn 15 skal i ukrainsk og hviterussisk translittereres som i

Tabell 2, tegn 35 skal i russisk, ukrainsk, hviterussisk og bulgarsk translittereres som ch

Tabell 2, tegn 40 skal i bulgarsk translittereres som st med hake over s (’hacek, caron’)

Tabell 2, tegn 41 skal i bulgarsk translittereres som u med bue (’breve’)

Tabell 2, tegn 48 skal i bulgarsk translittereres som a

Kinesisk

BIBSYS har valgt å bruke pinyin. Hvis translitterering til pinyin ikke kan verifiseres (spesielt bøker utgitt før 1979), brukes den navneformen som står i boka. For forfattere fra Hong Kong/Taiwan brukes Wade-Giles, når det er foretrukket form fra forfatterens side. (Disse forfatterne vil også være søkbare ved bruk av pinyin.)

Når det gjelder inndeling av stavelser, har vi imidlertid en litt annen praksis enn LC. Hos oss er ikke utgangspunktet at det er mellomrom mellom hvert tegn, dvs. hver stavelse (som ALA-LC), men at stavelser som naturlig hører sammen (i ett ord) settes sammen uten mellomrom.

MERK!  LC brukte tidligere Wade/Giles, men gikk over til pinyin i 2000.

Gresk

LCs transkripsjonstabell brukes for det greske alfabet. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at LC kan ha avvikende praksis for personnavn som innførsel.

Koreansk

Til transkribering av koreansk benyttes systemet McCune–Reischauer (se tabellen fra LC), men i realiteten transkriberes koreanske navn på svært mange ulike måter, bl.a benyttes Revised Romanization of Korean, Sør-Koreas offisielle transkripsjonssystem. Alle varianter bør registreres for at brukerne skal få treff.

Parallellregistrering av opplysninger i originalskrift (Kyrillisk, Gresk, Hebraisk, Arabisk, Kinesisk,)

De MARC-feltene som inneholder data i transkribert form, bør suppleres med opplysningene i originalskrift. Dette gjøres på følgende måte i Alma:

Plasser markøren i det feltet som skal suppleres

Edit -> Add Alternate Graphic Representation -> [velg korrekt skriftsystem]

Dette oppretter en ny linje som er en kopi av linjen over og som inneholder en usynlig MARC-kode. Denne MARC-koden består av 880 etterfulgt av et lenkefelt ($6) med informasjon om hvilket MARC-felt 880-feltet er en alternativ representasjon av, og hvilket skriftsystem som er brukt.

Fyll inn opplysningene med originalskrift.

Hvis navn i 1XX-felt ikke finnes i autoritetsregisteret i form av se-henvisning eller parallellregistrering (880), må også disse suppleres med 880-felt med navn i originalskrift.